Vrijedni rudari ostvarili vrijedne rezultate - govor potpredsjednika Vlade

Saopštenja 28 Sep

Dragi rudari,

Dame i gospodo,

Počastvovan sam i obradovan što prisustvujem i što mogu da vas pozdravim u ime Vlade Crne Gore na Akademiji povodom Dana rudara Crne Gore. Ove godine slavimo 70. godina od otvaranja rudnika crvenih boksita „Zagrad“ u Nikšićkoj Župi, koji slavimo kao Dan rudara u Crnoj Gori. Iskopanih oko 8.000 tona rude u prvoj godini bio je početni impuls, nakon kojeg se u sljedećih desetak godina otvaraju i drugi rudnici: boksita, uglja, olova i cinka, opekarskih glina i bijelih boksita. Danas obilježavamo i 66 godina od postojanja i rada Rudnika uglja u Pljevljima.

Ovih 70 godina trajanja crnogorskog rudarstva utemeljeno je na njegovoj viševjekovnoj tradiciji. Istorijski izvori govore o rudarstvu iz vremena Uroša I i rudniku Brskovo iz 1254. godine.

Novija istorija crnogorskog rudarstva počinje u vrijeme Petra II Petrovića Njegoša, kada su organizovane brojne inostrane misije, koje su imale zadatak da se ispita rudno blago Crne Gore.

Međutim, spoljnopolitičke i unutrašnje prilike u drugoj polovini 19. i prvoj polovini 20. vijeka nijesu bile povoljne za razvoj rudarstva.

Pomenimo i brojne iseljenike iz Crne Gore koji su u tom vremenu zbog nemaštine u nerodnim godinama odlazili u rudnike od Australije do Amerike, da zarade da bi popravili kuću i kupili malo imanja. Vraćali su se u Crnu Goru i kad bi otadžbini zatrebalo. 

Ovom prilikom, sa najvećim pijetetom sjetimo se svih onih koji su postavili temelje savremenom crnogorskom rudarstvu, nakon II svjetskog rata i koji su prolazeći sva iskušenja u nedavnoj istoriji i izazove tranzicionih procesa očuvali jezgra rudarske proizvodnje u Crnoj Gori. Očuvali rudarstvo kao važan segment u strukturi naše ekonomije, koji može i treba sve više da doprinosi ekonomskom rastu. 

Nakon obnove državne nezavisnosti Crna Gora je uspjela ostvariti dinamičan ekonomski rast. Mjereno realnom stopom rasta BDP-a, prosječan rast naše ekonomije od 2006. godine do danas iznosio je 3%. U prošloj godini ostvarili smo rast ekonomije među najvišim u Evropi, a ohrabrujući su i podaci o nastavku dobrih trendova i u tekućoj godini.

Ohrabrujuće ocjene napretka naše ekonomije stigle su i sa svih relevantnih međunarodnih adresa. U petak smo dobili i najnoviju potvrdu od agencije za procjenu kreditnog rejtinga Moody’s, koja je u novom izvještaju potvrdila ocjenu rejtinga B1 za Crnu Goru, uz značajnu izmjenu izgleda sa pozicije “stabilan” u “pozitivan”. Ocijenili su da su ključni pokretači za ovo unapređenje:

- Povoljna srednjoročna perspektiva ekonomskog rasta Crne Gore podržana strukturnim reformama, napredak u pristupanju EU i značajni investicioni projekti u sektoru transporta, turizma i energetike,

- Vladine mjere konsolidacije koje poboljšavaju fiskalnu poziciju Crne Gore i 

- Vladine efektivne mjere u oblasti upravljanja javnim dugom.

Ovakvi iskoraci rezultat su rada cijelog našeg društva: i vrijednih rudara i dobrih domaćina i građevinaca, i zaposlenih u energetskom sektoru i sektoru usluga i u javnoj upravi.

Dalji napredak zahtijeva dalja unapređenja i dalji posvećeni rad svih nas. 

Administracija i na državnom i na lokalnom nivou mora svojim stručnim i kreativnim kapacitetima i odgovornošću biti još angažovanija i biti istinski impuls ostvarivanju još boljih rezultata kroz neposredni doprinos poboljšanju poslovnog ambijenta. Ona mora služiti biznisu, dodatno ukidajući biznis barijere, brže donoseći odluke i saopštavajući kako nešto može, a ne kako nešto ne može.

Dakle, jedino posvećenim radom i neprestanim unapređenjima kapaciteta cijelog društva možemo ostvariti visoke stope rasta, koje će osigurati postojeća i obezbijediti otvaranje novih radnih mjesta i unapređenje kvaliteta života građana.

U svim sektorima moramo kreirati konkretne inicijative i projekte za brže prodore.

- Potrebna nam je diverzifikacija ekonomije. 

- Potrebna je industrija, posebno izvozno orjentisana prerađivačka industrija.

- Potrebna nam je još snažnija valorizacija naših turističkih potencijala i na jugu i na sjeveru i bolja dostupnost čemu će doprinijeti infrastrukturni sistemi koje ubrzano gradimo ili hoćemo ubrzano da razvijemo uvažavajući prestižna međunarodna iskustva i standarde.

Vlada odlučno i odgovorno radi u pravcu dostizanja ovih ciljeva, ne kolebajući se zbog sporadičnih interesa i pokušaja opstrukcije.

Sa daljim održivim korišćenjem mineralnih sirovina, kao neobnovljivih prirodnih resursa, mora se pažljivo upravljati i odluke temeljiti na istraživanjima. Mora se obratiti pažnja na novija istraživanja, koja ukazuju na povišenu koncentraciju rijetkih elemenata i mikroelemenata, koji pripadaju grupi kritičnih mineralnih sirovina, potrebnih za industrije visokih tehnologija.

Dragi rudari,

Vlada je jasno opredijeljena za poboljšanje uslova u kojima radite, poboljšanje vašeg materijalnog i socijalnog položaja i za veća ulaganja u sektoru rudarstva, usmjerena ne samo na ekonomski aspekt, već i na ekološku održivost. 

Vlada će nastaviti da, u saradnji sa rudarskim kompanijama, kreira poslovni ambijent u kome će se dodatno valorizovati rudarski potencijal Crne Gore. 

Ohrabreni smo rezultatima proizvodnje uglja i rude u prošloj godini, koja je iznosila preko 3 miliona tona, što je bio rast od 22% u odnosu na prethodnu godinu. Ohrabruju nas i realizovane investicije u prošloj godini od preko 9 miliona eura i planirane investicije za naredno četvorogodište od 66 miliona eura. Ohrabruje nas i ostvarena dobit koja je samo u Rudniku uglja Pljevlja bila 6,7 miliona eura.

Ovakvi rezultati u našim strateškim rudarskim kompanijama i predstavljeni planovi ohrabrenje su za sve nas, za oko 1.400 zaposlenih u njima, za lokalne ekonomije Pljevalja, Nikšića i Berana i ohrabrenje za ukupnu našu ekonomiju.

Uvjereni smo da će nova vlasnička struktura Rudnika uglja u Pljevljima, u kojoj je sada EPCG 100% vlasnik i integrisana grupacija privrednih subjekata, koji su preko 95% upućeni jedni na druge, donijeti pozitivne efekte na njihovo poslovanje i ukupno za našu ekonomiju.

Vjerujemo u dalje razvojne iskorake u eksploataciji boksita, uz nastavak već dokazanog preduzetničkog pregnuća „Uniprom metala“ iz Nikšića.

Vrijedni su pažnje i poštovanja rezultati koji se ostvaruju u Rudniku olova i cinka u Šulama, gdje se pokazuje važnost i vrijednost prisustva prestižne evropske kompanije, kakva je ZGH Boleslav iz Poljske, koja je u prošloj godini ostvarila proizvodnju od oko 22 hiljade tona koncentrata olova i cinka, što je povećanje u odnosu na 2010. skoro 20 puta. 

Izražavajući zahvalnost i čestitajući svim rudarskim kompanijama pozivam vas da svi zajedno uložimo dodatne napore, kako bi ostali dostojni tradiciji koju Crna Gora ima u rudarstvu. 

Izražavam zahvalnost i poštovanje ponosnom rudaru Crne Gore – čovjeku znoja i truda, najvrednijem među vrijednima i po rudarskoj tradiciji svima njima i svima vama želim rudarsko SREĆNO!