Vlasnička struktura

Od 1999. godine Rudnik uglja posluje kao Akcionarsko društvo. Osnovni kapital Društva iznosi 21.492.989,65 €, koji je podijeljen na 5.064.443 akcija. Nominalna vrijednost jedne akcije iznosi 4.2439 €. Sve akcije Društva su obične akcije u dematerijalizovanom obliku.
Jedan od zadataka našeg Društva jeste zaštita interesa akcionara.
Vlasnička struktura na današnji dan prikazana je u grafikonu.

 • A2A S.P.A.
  39,49 %
 • Država
  31,11 %
 • Fizička lica
  16,23 %
 • Aco Đukanović
  11,15 %
 • Druga pravna lica
  2,02 %