U cilju smanjenja rizika i očuvanja zdravlja zaposlenih u RUP od danas na snazi nove mjere u borbi protiv COVID - 19

Saopštenja 3 Sep

Na osnovu člana 67 Statuta Rudnika uglja AD Pljevlja, Izvršni direktor Društva Milan Lekić danas je, povodom aktuelne situacije u pogledu inteziviranja epidemije u vezi sa COVID – 19, a u cilju smanjenja rizika i radi očuvanja zdravlja zaposlenih, u skladu sa zaključcima kriznog štaba utvrđenih na sastanku održanom 01.09.2021. godine, izdao sledeću

NAREDBU

1. Obavezuju se svi rukovodioci organizacionih jedinica (direktori sektora, upravnici, nadležni u kabinetu Izvršnog direktora i kabinetu Odbora direktora...), da u svojim organizacionim jedinicama, gdje se nalazi više od dva lica u zajedničkoj prostoriji koja ima površinu manju od 10m2 po jednom zaposlenom, organizuju rad na način da radno vrijeme zaposlenih raspodjele u periodu od 07-11h i od 11 do 15h, tako da zaposleni svakodnevno, 4 sata rada obavlja iz kancelarije a 4 sata od kuće, a na radnim mjestima gdje potrebe rada dozvoljavaju, može se organizovati rad od kuće za kompletno radno vrijeme, čime bi se omogućila manja koncentracija zaposlenih.

Navedena raspodjela radnog vremena, ima se primijeniti u organizacionim jedinicama u kojima takva raspodjela omogućava funkcionisanje RUPV u punom obimu.

Ova naredba se ne odnosi na organizacione jedinice gdje, zbog potreba i procesa rada nije moguće primijeniti navedenu raspodjelu radnog vremena, a po procjeni rukovodioca.

2. Obavezuju se svi zaposleni:

- da nose zaštitne maske u svim zatvorenim prostorima poslovnih prostorija RUPV,

- da prilikom dolaska na posao obave mjerenje tjelesne temperature koje će vršiti portiri ili lica iz Službe zaštite lica i imovine,

- da drže distancu od 2 m od drugih zaposlenih,

- da se svi zaposleni potpisuju svojom olovkom,

- dezinfikuju ruke posle svakog kontakta sa kvakama i drugim predmetima koje dodiruje više lica,

- da sve poslovne posjete organizuju uz poštovanje mjera koje važe u poslovnim prostorijama RUPV

- privatne posjete ili posjete trećih lica nisu dozvoljene.

3. Obavezuju se zaposleni na radnim mjestima rukovaoca mašinama i bilo kojom drugom opremom, da po završetku svoje smjene dezinfikuje radni prostor u mašini ili drugi radni prostor ili opremu.

4. Obavezuju se odgovorna lica u čijoj nadležnosti je rad kafeterija ili drugih prostora, u kojima se služe pića ili hrana, organizuju na način da onemoguće zadržavanje zaposlenih ili trećih lica, pri čemu će se omogućiti da lica pruzmu pića ili hranu bez zadržavanja.

Navedena zabrana se odnosi i na prostorije NVU PODRUŽNICE PENZIONERA RUDNIKA UGLJA AD PLJEVLJA.

Praćenje sprovođenja mjera u kafeterijama i drugim prostorima za služenje pića i htrane, radiće zaposleni u Službi zaštite lica i imovine na dvočasovnom nivou u skladu sa unutrašnjom organizacijom službe.

5. Obavezuju se neposredni rukovodioci da u slučaju kontakta zaposlenog sa zraženim zaposlenim, nalože zaposlenom koji je kontakt, da ne dolazi na posao, te da proslijede informacije koleginici Dragici Stiković iz Sektora za strateško upravljanje, kako bi ona u kordinaciji sa Kordinatorom kriznog štaba, obavijestila Pravni sektor,  kako bi kontakti zaraženog bili poslati na rad od kuće, preventivno, u slučaju da nadležna zdravstvena ustanova ne odredi izolaciju licu koje je bilo u kontaktu.

6. Naredba stupa na snagu dana, 03.09.2021. godine