Termin održavanja XXIV redovne Skupštine akcionara Rudnika uglja AD Pljevlja

Saopštenja 2 Jul

Na osnovu člana 49  stav 2 tač.4) u vezi sa članom 32  Statuta Rudnika uglja AD Pljevlja (u daljem tekstu: Društvo), Odbor direktora Društva na XXI vanrednoj sjednici održanoj dana 02.07.2015. godine, donio je O D L U K U o izmjeni termina održavanja XXIV redovne Skupštine akcionara Rudnika uglja AD Pljevlja.

Odlaže se održavanje XXIV redovne Skupštine akcionara Rudnika uglja AD Pljevlja zakazane za dan 02.07.2015.godine sa početkom u 14,00 časova za dan 20.07.2015.godine sa početkom u 14,00 časova, u sali Doma rudara u Pljevljima.