Saopštenje

Saopštenja 22 Jan

Na XXVIII vanrednoj Skupštini akcionara Rudnika uglja AD Pljevlja, održanoj 22. januara 2018. godine, akcionari su razmatrali predloženi dnevni red i usvojili Odluku o davanju smjernica Odboru direktora za sačinjavanje obrazloženog mišljenja o uslovima, vrsti i visini naknade za preuzimanje Rudnika uglja AD Pljevlja, ukoliko Odluka o objavljivanju javne ponude za preuzimanje bude usvojena od Skupštine akcionara EPCG.

 

Informativna služba RUP-a