S A O P Š T E NJ E

Saopštenja 31 Aug

 

 

Na XXIX redovnoj Skupštini akcionara Rudnika uglja AD Pljevlja, održanoj 30. avgusta 2018. godine, usvojen je Izvještaj o finansijskim rezultatima poslovanja, sa finansijskim iskazima RUP-a za 2017. godinu, kao i Izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza RUP-a za 2017.godinu.

RUP je poslovao stabilno i uspješno u 2017. godini. Odličan poslovni rezultat su obilježili prije svega stabilni prihodi od TE “Pljevlja”, rekordni prihodi na tržištu široke potrošnje, kao benefiti koje su sa sobom donijeli reprogram poreskog duga i novi ugovorni odnos sa EPCG. RUP je poslovnu 2017. godinu završio sa dobiti u iznosu od 6.352.831 eura, što je za 71,0%  bolje nego u prethodnoj 2016. godini. U strukturi ukupnih prihoda koji su u 2017. godini iznosili 43.243.541 eura, najznačajnije mjesto pripada prihodima od prodaje uglja u iznosu 40.824.939 eura, što je za 6,4% više u odnosu na prethodnu godinu. Ukupni rashodi su iznosili 36.128.894 eura i bili su veći za 2,6% u odnosu na prethodnu godinu, što je prosljedica povećanog obima proizvodnje uglja i značajnog povećanja cijene goriva. Tokom 2017. godine Društvo je uplatilo ukupno 15.503.734 eura poreskih obaveza prema Državi. Obaveze iz reprograma poreskog duga su izmirivane uredno, a ukupan dug po pitanju reprograma na kraju godine je iznosio  8.622.198 i smanjen je za 4.814.993 eura u odnosu na 31.12. 2016.godine. Sve dospjele obaveze prema državi, zaposlenima, bankama kupcima i dobavljačima su izmirivane na vrijeme.

 

Revizorska kuća Deloitte je kroz Izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza RUP-a za 2017.godinu dala pozitivno mišljenje, konstatujući da su finansijski iskazi prikazani istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, a finansijska pozicija Društva na dan 31. decembar 2017. godine, kao i rezultati poslovanja i tokovi gotovine za 2017. godinu, u skladu su sa računovodstvenim propisima Crne Gore.

 

Na sjednici je usvojen i Izvještaj o radu i poslovanju RUP-a za 2017. godinu. Tokom prošle godine je proizvedeno ukupno 1.420.022 tone uglja što je za oko 5,2% više nego u prethodnoj godini.

Takođe, na sjednici su iznijeti izrazi zadovoljstva postignutim rezultatima, apostrofirajući da je RUP ušao u zonu stabilnog finansijskog poslovanja i da je kroz bolju predikciju tokova gotovine krenuo u pripremu važnih investicionih aktivnosti koje će biti realizovane tokom 2018. godini.

Usvojena je i Odluka o izboru revizora za 2017.godini, a za reviziju u ovoj godini izabrana je kompanije  BDO Podgorica.  

Skupština je na donijela i Odluku o razrješenju članova Odbora direktora Rudnika uglja AD Pljevlja, a potom za nove članove imenovala Aleksandara Mitrovića, Igora Noveljića, Nikolu Vujovića, Zorana Gospića, Vlada Milinkovića, Branislava Pejovića i Natašu Marković.

                                                                                                                                                                                                                                                                  Informativna služba RUP-a