Organizacija

Skupština

Skupština akcionara Rudnika uglja AD Pljevlja predstavlja najviši organ Društva. Prava Skupštine definisana su Statutom Društva.


Sekretar Društva po nalogu Odbora direktora priprema Skupštinu, najkasnije tri mjeseca nakon okončanja finansijske godine. Skupštinom predsjedava Izvršni direktor ili drugo lice koje odredi većina prisutnih ili zastupanih akcionara.


Aleksandar Mitrović

Predsjednik Odbora direktora

Vlade Milinković

Član Odbora direktora

Zoran Gospić

Član Odbora direktora

Nataša Marković

Član Odbora direktora

Branislav Pejović

Član Odbora direktora

Vesna Milinković

Sekretar

Slavoljub Popadić

Izvršni direktor

Dragan Mijatović

Sektor ekonomskih poslova

Dane Čamdžić

Sektor za razvoj i investicije

Mugdin Nuhanović

Sektor za pravne, kadrovske i opšte poslove

Stjepan Gazdić

Sektor za proizvodnju

Budislav Jaredić

Sektor promet