Organizacija

Skupština

Skupština akcionara Rudnika uglja AD Pljevlja predstavlja najviši organ Društva. Prava Skupštine definisana su Statutom Društva.


Sekretar Društva po nalogu Odbora direktora priprema Skupštinu, najkasnije tri mjeseca nakon okončanja finansijske godine. Skupštinom predsjedava Izvršni direktor ili drugo lice koje odredi većina prisutnih ili zastupanih akcionara.


Dušan Janjušević

Predsjednik Odbora direktora

Srđan Smolović

Član Odbora direktora

Miroslav Gogić

Član Odbora direktora

Nikola Đuković

Član Odbora direktora

Emir Bidžan

Član Odbora direktora

Uroš Gazdić

Sekretar

Milan Lekić

Izvršni direktor

Mihailo Potpara

Direktor sektora ekonomskih poslova

Jagoš Gomilanović

Direktor sektora za razvoj i investicije

Petar Džarić

Direktor sektora za pravne, kadrovske i opšte poslove

Milinko Gazdić

Direktor sektora proizvodnja

Dragana Bajović

Direktor sektora promet

Slavko Malidžan

Direktor sektora za strateško upravljanje i poslovnu transformaciju

Boško Bjeković

Predsjednik Revizorskog odbora

Milan Rakočević

Član Revizorskog odbora

Vuk Zuković

Član Revizorskog odbora