Održana XXVII Skupština akcinara RUP-a

Saopštenja 5 Oct

Na XXVII redovnoj Skupštini akcionara Rudnika uglja AD Pljevlja, održanoj 04. oktobra 2017. godine, akcionari su jednoglasno usvojili Izvještaj o finansijskim rezultatima poslovanja, sa finansijskim iskazima RUP-a u 2016. godini, kao i Izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza RUP-a za 2016.godinu.

RUP je u prošloj godini i pored dugotrajnog zastoja TE “Pljevlja”, i po tom  višemilionskog smanjenja prihoda ostvario dobit od 3,7 miliona eura. Ukupni troškovi su smanjeni za 28 % u odnosu na 2015. godinu, obaveze prema bankama su smanjene za 6,3 miliona, dok je Državi uplaćeno ukupno 12,6 miliona eura na ime poreza i dopinosa. Revizorska kuća Deloitte kroz Izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza RUP-a za 2016.godinu dala je pozitivno mišljenje.

Jednoglasno je usvojen i izvještaj o radu i poslovanju RUP-a za 2016. godinu. Istaknuto je, da su neplanirani zastoji TE “Pljevlja” uticali na proizvodne rezultate kompanije, pa je u toku 2016. godine isporučeno ukupno 1.349.736 tona uglja, što je za 22 % manje u odnosu na isporuku u 2015.godini. Tokom 2016. godine realizovano je 4.937.898 m³čm. otkrivke, što je ispod plana, ali u harmoniji sa proizvedenim količinama uglja, i što stvara dobre pretpostavke za buduću nesmetanu eksploataciju.

Akcionari su pohvalili postignute rezultate, uz konstataciju da je RUP pokazao žilavost i istrajnost u protekloj godini, i istakli da se zbog značaja RUP-a, a kroz nadležnost Odbora direktora, sa posebnom pažnjom trebaju urediti sve aktivnosti koje će rudniku obezbjediti mjesto koje mu realno pripada u energetskom lancu Crne Gore.

Akcionari su bili jednoglasni i u Odluci o izboru revizora za 2017.godini, a za reviziju u ovoj godini izabran je Deloitte doo Podgorica.

Jednoglasno je usvojena i Informacije o realizaciji zaduženja sa XXV redovne Skupštine akcionara Rudnika uglja AD Pljevlja, u vezi Odluke o kreditnom zaduženju.

Na današnjoj sjednici stavljena jeiI van snage Odluka o uslovima i načinu izmirivanja obaveza RUP-a prema Državi Crnoj Gori, po osnovu poreza i doprinosa i refinansiranju dijela obaveza prema bankama. Predmetna odluka je donešena na sjednici Skupštine akcionara RUP-a održanoj 13. decembra 2016. godine. Odluka se odnosila na način izmirenja obaveza RUP-a prema Državi Crnoj Gori po osnovu poreza i dopinosa i refinansiranja dijela obaveza Društva prema bankama, kroz kreditno zaduženje Društva. Kako je nedugo poslije te sjednice, tačnije 29. decembra 2016. godine Skupština Crne Gore na prijedlog Ministarstva finansija usvojila Zakon o reprogramu poreskog potraživanja, koji je stupio na snagu 31. decembra 2016. godine, uprava Društva je zatražila da se uradi analiza povoljnosti otplate poreskog duga po modelu novousvojenog Zakona. U tom smislu Odbor direktora Društva, je na I redovnoj sjednici održanoj dana 09. januara 2017. godine, donio Zaključak, kojim se izvršni menadžment obavezao da pribavi mišljenje Ministarstva finansija, kojim se definišu uslovi i rokovi reprograma poreskog potraživanja. Analize su pokazale da je reprogram kroz mogućnosti koje nudi novi zakon povoljniji od varijante kreditnog zaduženja, i društvo je formalno podnijelo zahtjev za reprogram. Ministarstvo finansija i Poreska Uprava su donijele Rješenje kojim se usvaja zahtjev za reprogram poreskog potraživanja i odobrava reprogram poreskog potraživanja u iznosu ukupnog duga od 13.437.191,94 eura. Ovim reprogramom Rudnik je preuzeo obavezu jednokratne uplate od 30 %, odnosno 4.031.157,57 eura, dok je ostatak u iznosu od 9.406.034,37 eura, planiran da se otplati u 60 mjesečnih rata. Shodno navedenom, inicijalna odluka sa Skupštine akcionara RUP-a je postala bespredmetna i ona je stavljena van snage.

Skupština je izabrala i članove Odbora direktora Društva, gdje su ispred akcijskog kapitala Vlade Crne Gore izabrani Aleksandar Mitrović, Zoran Gospić i Munir Redžović, zatim ispred A2A Emilio Maiandi, Emilio Ottavio Vigano' i Giorgio Biliato, a ispred kapitala Aca Đukanovića reimenovana je Neda Ivović.

Informativna služba RUP-a