Održana XXIV Skupština akcionara

Saopštenja 2 Oct

Na XXIV redovnoj Skupštini akcionara Rudnika uglja A. D. Pljevlja, održanoj 30. septembra 2015. godine, akcionari su jednoglasno usvojili Izvještaj o radu i poslovanju Društva u 2014. godini, kao i Izvještaj o finansijskim rezultatima poslovanja sa finansijskim iskazima Rudnika uglja A.D. Pljevlja za 2014. godinu.

Rudnik uglja A.D. Pljevlja proteklu godinu je završio sa proizvodnjom u iznosu od 1.655.248 tona uglja, od kojih je za potrebe najvećeg kupca, TE „Pljevlja“, isporučeno 1.604.289 tone. Proizvodni rezultati, uz smanjene troškove po svim stavkama, intezivan rad na prodaji uglja u dijelu  maloprodaje i bolji kvalitet uglja za TE „Pljevlja“, značajno su uticali na finansijske rezultate kompanije, pa je 2014. godina  završena  sa ostvarenom dobiti u iznosu od oko 2,5 miliona eura.

Pored ovog, akcionari su  usvojili Izvještaj o radu i poslovanju Rudnika uglja A.D. Pljevlja za 2013. godinu.

Takođe, usvojen je i Izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza Rudnika uglja A.D. Pljevlja za 2014. godinu, dok su akcionari  većinom glasova izabrali revizorsku kuću „Deloitte“ Podgorica za revizora u 2015. godini.

Skupština je usvojila i Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Društva, koje  se odnose na definisanje zaštitnog znaka kompanije i njegovu primjenu, kao i  formulacije nadležnosti poslovodstva, koje imaju za cilj dalje stvaranja uslova za poboljšanje efikasnosti i profitabilnosti poslovanja kompanije.

Po poslednjoj tački dnevnog reda, izbor članova Odbora direktora, Skupština akcionara je zbog nepristizanja svih prijedloga za članove Odbora, jednoglasnim izjašnjavanjem odložila razmatranje te tačke za narednu sjednicu, koja će naknadno biti zakazana.

Informativna služba

Rudnik uglja A. D. Pljevlja