Obavještenje za odlaganje 24. redovne Skupštine akcionara

Saopštenja 30 Jun

Na osnovu Odluke Odbora br. 01- 5373/2 od 15.06.2015. godine, akcionarima Rudnika uglja AD Pljevlja daje se slijedeće:

 

O B A V J E Š T E NJ E

O IZMJENI TERMINA ODRŽAVANJA I PROŠIRENJU DNEVNOG REDA XXIV REDOVNE

SKUPŠTINE AKCIONARA RUDNIKA UGLJA AD PLJEVLJA

 

 1. Obavještavaju se akcionari Rudnika uglja AD Pljevlja da će se XXIV redovno zasjedanje Skupštine akcionara, koje je bilo zakazano za 30.06.2015 godine, održati 02.07.2015.godine (četvrtak) u Pljevljima, u sali Doma rudara sa početkom u 14h, a identifikacija i registracija akcionara počeće istog dana u 13h.

 

 1. Dnevni red  XXIV redovne Skupštine akcionara Rudnika uglja AD Pljevlja proširuje se tačkama 6. i 7. koje  glase:

      *   Razmatranje Izvještaja o izvršenoj posebnoj reviziji Rudnika uglja AD Pljevlja.

      *   Razmatranje i usvajanje predloga Izvještaja o radu i poslovanju Rudnika uglja AD Pljevlja u 2013.godini;

 

 1. Konačni dnevni red XXIV redovne Skupštine akcionara Rudnika uglja AD Pljevlja glasi:

 

 1. Razmatranje i usvajanje predloga:
  1.1. Izvještaja o radu i poslovanju Rudnika uglja AD Pljevlja u 2014. godini,
  1.2. Izvještaja o finansijskim rezultatima poslovanja sa finansijskim iskazima
          Rudnika uglja AD Pljevlja u 2014. godini;
 2. Razmatranje Izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza Rudnika uglja
  AD Pljevlja za 2014. godinu;
 3. Donošenje Odluke izmjenama i dopunama Statuta Rudnika uglja AD Pljevlja;
 4. Izbor Revizora za 2015. godinu;
 5. Izbor članova Odbora direktora
 6. Razmatranje Izvještaja o izvršenoj posebnoj reviziji Rudnika uglja AD Pljevlja;
 7. Razmatranje i usvajanje predloga Izvještaja o radu i poslovanju Rudnika uglja AD Pljevlja u 2013. godini;

 

 1. Materijali za Skupštinu se nalaze u poslovnim prostorijama Društva, u ulici Velimira Jakića br.6, Pljevlja  - u kancelariji Sekretara Društva i stavljaju se na uvid akcionarima  svakog radnog dana od 11h - 14h.
 2. Ovo obavještenje biće dostupno akcionarima i na internet adresi Društva www.rupv.me. Kontakt telefon: +382 52 321 613.

 

                                                                         PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA,

                                                                                                      Vladan Dubljević