Obavještenje Akcionarima RUP

Saopštenja 2 Jun

O B A V J E Š T E NJ E

AKCIONARIMA  RUDNIKA UGLJA AD PLJEVLJA

 

 

Na osnovu člana 40 stav 2 tač.7 Zakona o privrednim društvima („Sl.list“ RCG br.06/02 i „Sl.list“ CG br.17/08, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11 i 40/11), člana 49  stav 2 tač. 4 Statuta Rudnika uglja AD Pljevlja i člana 6 stav 1 i člana 7 Poslovnika o radu Skupštine akcionara, Odbor direktora Društva donio je

O D L U K U

o izmjeni termina održavanja XXV vanredne sjednice Skupštine akcionara

Rudnika uglja AD Pljevlja

Odlaže se održavanje XXV vanredne sjednice Skupštine akcionara Rudnika uglja AD Pljevlja zakazane za dan 06. 06. 2016. godine sa početkom u 14,00 časova za dan 22. 07. 2016. godine sa početkom u 14,00 časova, u sali Doma rudara u Pljevljima, ul. Velimira Jakića br.6.

Ovo obavještenje biće dostupno akcionarima i na internet adresi Društva www.rupv.me.

Kontakt telefon: +382 52 321 613.

 

                                                                    PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

                                                                  Vladan Dubljević

                                                                                                                       s.r.