Obavještenje

Saopštenja 29 Jul

RUDNIK UGLJA AD PLJEVLJA                                                                                                                  

ODBOR DIREKTORA                                                                          

Broj: 01- 7381/3

Dana: 29.07.2016. godine

P LJ E V LJ A

 

 

Na osnovu člana 49  stav 2 tač. 4 u vezi sa članom 32  Statuta Rudnika uglja AD Pljevlja, Odbor direktora Društva na XLIII sjednici održanoj dana 29.07.2016. godine, donio je

 

O D L U K U

o izmjeni termina održavanja XXV redovne Skupštine akcionara

Rudnika uglja AD Pljevlja

 

 

  1. 1.   Odlaže se održavanje XXV redovne Skupštine akcionara Rudnika uglja AD Pljevlja zakazane za dan 29.07.2016.godine sa početkom u 14,00 časova  za dan 23.09.2016. godine (petak), sa početkom u 14,00 časova.

  2. 2.   Odložena XXV redovna sjednica Skupštine akcionara Rudnika uglja AD Pljevlja, sa ranije utvrđenim dnevnim redom, održaće se u sali Doma rudara u Pljevljima, Ul. Velimira Jakića br. 6.

  3. 3.   Zadužuje se Sekretar Rudnika uglja AD Pljevlja da na Zakonom propisan način obavijesti akcionara o odlaganju XXV sjednice Skupštine akcionara.

  4. 4.   Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

 

                                                                                                P R E D S J E D N I K  

                                                                                       Vladan Dubljević