Obavještenje

Saopštenja 28 Jun

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

o otkazivanju XXV vanredne sjednice Skupštine akcionara Rudnika uglja AD Pljevlja

 

Odlukom Odbora direktora br. 01- 6113/2 od 20.06.2016.godine otkazana je XXV vanredna sjednica Skupštine akcionara Rudnika uglja AD Pljevlja, zakazana za dan 22.07.2016.godine sa početkom u 14h u Pljevljima, o kojoj su akcionari bili obavješteni u dnevnom listu “Pobjeda” u dane 03.06.2016.godine (petak) i 04.06.2016.godine (subota) i na sajtu Društva.

______________________________________________________________________________

 

Na osnovu člana 40 stav 2 tač.7 Zakona o privrednim društvima („Sl.list“ RCG br.06/02 i „Sl.list“ CG br.17/08, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11 i 40/11), člana 49  stav 2 tač.4 Statuta Rudnika uglja AD Pljevlja i člana 6 stav 1 i člana 7 Poslovnika o radu Skupštine akcionara, Odbor direktora Društva na XLI sjednici održanoj dana 27.06.2016.godine donio je

O D L U K U

SAZIVA  SE  XXV REDOVNA  sjednica Skupštine akcionara Rudnika uglja AD Pljevlja koja će  se održati dana 29.07.2016.godine (petak), u sjedištu Društva u Pljevljima, u sali Doma rudara, sa početkom u 14 časova, sa sledećim:

 

DNEVNIM  REDOM

 

1.   Razmatranje i usvajanje predloga:

          1.1. Izvještaja o radu i poslovanju Rudnika uglja AD Pljevlja u 2015.godini,

          1.2. Izvještaja o finansijskim rezultatima poslovanja sa finansijskim iskazima 

                 Rudnika uglja AD Pljevlja u 2015.godini;

2.   Razmatranje Izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza Rudnika uglja AD Pljevlja

      za 2015.godinu;

3.   Izbor Revizora za 2015.godinu;

4.   Informacija o pravno-ekonomskoj analizi Ugovora o nabavci dampera i rudarske

      mehanizacije od DOO Lager Posušje;

5.   Izbor članova Odbora direktora.

 

Ovo obavještenje biće dostupno akcionarima i na internet adresi Društva www.rupv.me.

 

Kontakt telefon: +382 52 321 613.

 

                                                                    PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

                                                                  Vladan Dubljević

                                                                                                                      s.r.