Obavještenje

Saopštenja 5 Apr

O B A V J E Š T E NJ E

AKCIONARIMA  RUDNIKA UGLJA AD PLJEVLJA

 

Na osnovu člana 40 stav 2 tač.7 Zakona o privrednim društvima („Sl.list“ RCG br.06/02 i „Sl.list“ CG br.17/08, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11 i 40/11), člana 49  stav 2 tač. 4 Statuta Rudnika uglja AD Pljevlja i člana 6 stav 1 i člana 7 Poslovnika o radu Skupštine akcionara, Odbor direktora Društva donio je

O D L U K U

o izmjeni termina održavanja XXV vanredne sjednice Skupštine akcionara

Rudnika uglja AD Pljevlja

 

 

Odlaže se održavanje XXV vanredne sjednice Skupštine akcionara Rudnika uglja AD Pljevlja zakazane za dan 05.04.2016.godine sa početkom u 14,00 časova  za dan 06.06.2016. godine sa početkom u 14,00 časova, u sali Doma rudara u Pljevljima, ul. Velimira Jakića br.6.

 

 

Ovo obavještenje biće dostupno akcionarima i na internet adresi Društva www.rupv.me.

 

Kontakt telefon: +382 52 321 613.

 

                                                                                                          PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

                                                                                                       Vladan Dubljević