Dobit kompanije 13,1 milion eura

Saopštenja 16 Mar

Odbor direktora Rudnika uglja AD Pljevlja donio Odluku o objelodanjivanju finansijskih iskaza i usvojio Izvještaj menadžmenta za 2020. godinu.

I pored otežavajućih okolnosti koje je sa sobom donijela pandemija virusa COVID-19  pravovremenom reorganizacijom poslovnih procesa i uz visoku tehnološku disciplinu,  RUP je uspio da 2020. godinu završi sa rezultatima koji su u proizvodnom i finanijskom iskazu bolji  od istih iz rekordne 2019. godine.

Proizvodnja uglja u  2020. godini je realizovana u ukupnom iznosu od 1.656.952 tona, što je za 3,4% više od plana i za 6,1% više nego u prethodnoj godini. U istom periodu ostvarena je rekordna realizacija otkrivke u iznosu od 7.503.226 m3čm što je za 5,7% bolje od plana, i blago iznad ostvarenja u odnosu na prethodnu 2019. godinu.

U strukturi ukupnih prihoda koji su u 2020. godini iznosili 48.974.893 Eur, najznačajnije mjesto pripada prihodima od prodaje uglja u iznosu 45.163.448 Eur, što je za 4,7% više u odnosu na prethodnu godinu. Prihodi od prodaje uglja za potrebe TE su bili veći za 7,4 %,  a prihodi od prodaje na tržištu široke potrošnje, zbog višemjesečnog zatvaranja granica na početku panedmije, manji za 11,8% u odnosu na 2019. godinu. Značajno poboljšana realizacija otkrivke je proizvela obavezu kapitalizacije po modelu koji definiše međunarodni standard IFRIC20, što je direktno uticalo da se na prihodnoj strani rezultat poboljša za dodatnih  2.902.586 Eur.

Aktivnosti na smanjenju troškova su nastavljene i tokom 2020. godine, tako da su i pored značajnog povećanja obima realizovane otkrivke ukupni rashodi bili niži za 7,3% u odnosu na planirane, i na kraju godine iznosili 34.516.318 Eur. Ukupni troškovi u odnosu na prethodnu godinu su bili manji za 7,2%.

Obzirom da su rezultati poslovanja na kraju 2020. godine omogućili prijevremenu otplatu poreskog duga, Rudnik je 22.01.2021. godine izmirio u potpunosti preostali iznos reprogramiranih poreskih obaveza i stekao uslov da se poslije dužeg perioda nađe na bijeloj listi poreskih obaveznika.

U istom periodu, Društvo je platilo sve obaveze po dugoročnom kreditu (glavnica i kamata) u iznosu od 2.642.182 Eur, tako da od polovine prvog kvartala 2021. godine Društvo nema neizmirenih poreskih niti kreditnih obaveze.

Uspješno je završen obiman i složen projekat implementacije i sertifikacije Integrisanog Sistema Menadžmenta (IMS), prema međunarodnim standardima i to ISO 9001:2015 Sistem menadžmenta kvalitetom, ISO 14001: 2015 Sistem menadžmenta životnom sredinom i ISO 45001:2018 Sistem menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbjednošću na radu. Sertifikaciju je sprovelo jedno od najpriznatijih  svjetskih sertifikacionih tijela kompanija DEKRA - najveće njemačko sertifikaciono tijelo i među prvih pet u svijetu.

Uzimajući u obzir prethodne kalkulacije prihoda i troškova, odnosno sublimirajući  finansijske rezultate za 2020. godinu, uz umanjenje za poreski rashod perioda u iznosu od 1.356.809 Eur, dolazi se do pokazatelja pozitivnog neto rezultata u rekordnom neto iznosu od 13.101.766 Eur što je značajno bolje od Biznis plana za 2020. godinu i za  37,1%  bolje nego u prethodnoj rekordnoj 2019. godini. 

Prethodne sedmice Rudnik je dobio i Nacrt Izvještaja nezavisnog revizora, renomirane svjetske kompanije BDO, sa pozitivnim mišljenjem na finansijske iskaze za 2020. godinu.

Informativna služba RUP-a